Ile­kroć zechcesz wie­dzieć, cze­go masz uni­kać albo do cze­go zdą­żać,
spo­glą­daj na naj­wyż­sze dobro, któ­re sta­no­wi cel całe­go twe­go żywo­ta.
Albo­wiem wszyst­ko, co robi­my, powin­no być w zgo­dzie z tym dobrem.
Nie roz­rzą­dzi nale­ży­cie poszcze­gól­nych spraw czło­wiek,
któ­ry nie uświa­do­mi sobie wprzód rze­czy głów­nej dla swo­je­go życia.
Listy moral­ne do Lucy­liu­sza, Lucius Anna­eus Seneca

Mając pięć lat, zało­ży­łem taj­ne, jed­no­oso­bo­we sto­wa­rzy­sze­nie. Uwiel­bia­łem wałę­sać się po bez­dro­żach wła­snej wyobraź­ni. Szcze­gól­nie lubi­łem sta­re, zatę­chłe biblio­te­ki, peł­ne na wpół zmur­sza­łych ksiąg, w któ­rych zawar­te były histo­rie o boha­te­rach miaż­dżą­cych cia­ła okrut­ni­ków z taką łatwo­ścią, z jaką kru­szy się cho­in­ko­we bomb­ki. Owszem, szu­ka­łem rów­nież weso­łe­go mia­stecz­ka, takie­go z karu­ze­lą łań­cu­cho­wą, strzel­ni­cą i śmie­chem dzie­ci, ale szyb­ko się zorien­to­wa­łem, że jest tam tyl­ko sta­ry plac zabaw z zardze­wia­łą huś­taw­ką i pia­skow­ni­cą peł­ną psich gówien. To tro­chę za mało, by roz­bu­dzić moje szcze­nię­ce serce.

Wie­le razy zasta­na­wia­łem się nad tym, gdzie ukry­ta jest tajem­ni­ca uda­ne­go wido­wi­ska i dla­cze­go Bóg coraz czę­ściej odbie­ra mi dostęp do emo­cji w świe­cie rze­czy­wi­stym. Począt­ko­wo czu­łem prze­moż­ny żal, ale z bie­giem lat sta­wał się on coraz mniej auten­tycz­ny. W koń­cu z nie­go zre­zy­gno­wa­łem. Kochać, tęsk­nić i współ­czuć potra­fi­łem już tyl­ko w świe­cie wtór­nym, któ­ry ukry­łem wewnątrz sar­ko­fa­gu, w jakie zamie­nia­ło się moje ser­ce. Sta­łem się swat­ką i tera­peu­tą w jednym. 

Jakaś dziw­na sub­stan­cja, któ­rej pew­nie nigdy nie poj­mie­my, nada­je rota­cję zarów­no poje­dyn­czym mole­ku­łom, jak i ogrom­nym struk­tu­rom, two­rząc ener­ge­tycz­ne kola­że roz­miesz­czo­ne w punk­tach węzło­wych galak­tyk. Dla­te­go, zamiast odpo­wie­dzia­mi na Wiel­kie Pyta­nia, wolę zaj­mo­wać się lokal­ny­mi dramatami.

https://baisel.pl/poradniki/4424-zdrowo-przez-supermarket-9788394510190.html#footer-container-main

KONTAKT
Fun­da­cjaAmbi­tio­sa non est fames
norbert.budzynski@dekonstrukcjaprzeszlosci.pl