Ja niewolnik

Zanurz się w psy­cho­de­licz­ny świat nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w któ­rej tajem­ni­cza Fun­da­cja Ambi­tio­sa non est fames, wyko­rzy­stu­jąc bez­sil­ność pań­stwo­wych agend i spo­łecz­ne znie­czu­le­nie, uru­cha­mia „Zwier­cia­dło” czy­li pro­gram pomo­cy oso­bom bez­dom­nym i alko­ho­li­kom. Sku­tecz­ność pro­gra­mu jest osza­ła­mia­ją­ca. Nikt nie zasta­na­wia się jed­nak, dla­cze­go część „obiek­tów” pro­gra­mu zni­ka i czym napraw­dę jest „Zwier­cia­dło”. Kto stoi za tajem­ni­czą fun­da­cją filantropów?

Read more