(informacje o cookies i RODO)

 1. Poda­nie danych oso­bo­wych, a tak­że zgo­da na ich prze­twa­rza­nie są cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Wszel­kie prze­ka­za­ne nam dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w zakre­sie i celu, na jaki wyra­zi­łeś zgodę.
 2. Pro­si­my, abyś pamię­tał, że w każ­dej chwi­li masz pra­wo do aktu­ali­za­cji lub cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych. Możesz to zro­bić samo­dziel­nie, jak i korzy­sta­jąc z naszej pomo­cy, któ­rej chęt­nie udzielimy.
 3. Zapew­nia­my Cię, że nasza fir­ma prze­strze­ga restryk­tyw­nej poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych. Two­je dane oso­bo­we są u nas bez­piecz­ne i dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyż­szy. Wie­rzy­my, że zapo­zna­nie się z naszą poli­ty­ką pry­wat­no­ści pozwo­li Ci poczuć się bez­piecz­nie i cie­szyć z korzy­sta­nia z dekonstrukcjaprzeszlosci.pl
 4. Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2018 r.  obo­wią­zu­je Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Kto jest administratorem danych osobowych dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych stro­ny inter­ne­to­wej dekonstrukcjaprzeszlosci.pl (dalej Admi­ni­stra­tor), czy­li odpo­wie­dzial­nym za zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa Two­im danym oso­bo­wym jest:

Pil­crow Stu­dio Bar­tło­miej Bącz­kow­ski 
ul. Małec­kie­go 27/6
60–706 Poznań
NIP: 7822350439
REGON: 302797128

Dzia­łal­ność wpi­sa­na do CEIDG

Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

 1. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka dekonstrukcjaprzeszlosci.pl.
 2. W ramach dekonstrukcjaprzeszlosci.pl sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka do opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.
 3. W ramach dekonstrukcjaprzeszlosci.pl sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies: 
  • „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach dekonstrukcjaprzeszlosci.pl; np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytelniania;
  • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach dekonstrukcjaprzeszlosci.pl;
  • „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych dekonstrukcjaprzeszlosci.pl;
  • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su dekonstrukcjaprzeszlosci.pl;
  • „rekla­mo­we” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 4. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy dekonstrukcjaprzeszlosci.pl mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka dekonstrukcjaprzeszlosci.pl Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia prze­glą­dar­ki internetowej.

A. dekonstrukcjaprzeszlosci.pl (serwer)

 1. Sys­tem infor­ma­tycz­ny, z któ­re­go korzy­sta dekonstrukcjaprzeszlosci.pl auto­ma­tycz­nie gro­ma­dzi dane zwią­za­ne z urzą­dze­niem, z któ­re­go korzy­stasz łącząc się z dekonstrukcjaprzeszlosci.pl. Dane te gro­ma­dzo­ne są jedy­nie w celach sta­ty­stycz­nych i doty­czą: typu urzą­dze­nia, sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, rodza­ju prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, roz­dziel­czo­ści ekra­nu, głę­bi kolo­rów, IP, dostaw­cy usług inter­ne­to­wych, czy adres wej­ścia na dekonstrukcjaprzeszlosci.pl i są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie w pro­ce­sie opty­ma­li­za­cji dekonstrukcjaprzeszlosci.pl w celu zapew­nie­nia jak naj­więk­szej wygo­dy korzystania.
 2. Dane te nie są nigdy łączo­ne z dany­mi poda­ny­mi, o któ­rych mowa w III czę­ści i sta­no­wią jedy­nie mate­riał do ana­li­zy sta­ty­stycz­nej i mecha­ni­zmów kory­go­wa­nia błę­dów systemowych.

B. dekonstrukcjaprzeszlosci.pl (cookies)

 1. dekonstrukcjaprzeszlosci.pl wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię „cookies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na Two­im urzą­dze­niu, w celu umoż­li­wie­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl roz­po­zna­nia Cie­bie i dosto­so­wa­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl do Two­ich potrzeb.
 2. dekonstrukcjaprzeszlosci.pl wyko­rzy­stu­je cookies do: 
  • Zapa­mię­ta­nia Two­ich pre­fe­ren­cji wyświe­tla­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane)
  • Two­rze­nia sta­ty­styk i rapor­tów oglą­dal­no­ści funk­cjo­no­wa­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl.
 3. Jeże­li nie zga­dzasz się na umiesz­cza­nie na swo­im urzą­dze­niu pli­ków cookies możesz zablo­ko­wać ich umiesz­cze­nie odpo­wied­nio kon­fi­gu­ru­jąc swo­ja prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­dziesz w pli­kach pomo­cy swo­jej prze­glą­dar­ki internetowej.
 4. Nie­ste­ty w przy­pad­ku zablo­ko­wa­nia pli­ków cookies pocho­dzą­cych z dekonstrukcjaprzeszlosci.pl nie może­my zagwa­ran­to­wać jego popraw­ne­go działania.
 5. Jeże­li zga­dzasz się na umiesz­cza­nie na swo­im urzą­dze­niu pli­ków cookies, ale po zakoń­cze­niu odwie­dzin w dekonstrukcjaprzeszlosci.pl chciał­byś je ska­so­wać, możesz to zro­bić bez ryzy­ka a infor­ma­cję o tym jak, to zro­bić znaj­dziesz w pli­kach pomo­cy swo­jej prze­glą­dar­ki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

 1. Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię „cookies”, czy­li pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na Two­im urzą­dze­niu, w celu umoż­li­wie­nia prze­ana­li­zo­wa­nia przez dekonstrukcjaprzeszlosci.pl źró­deł ruchu i spo­so­bu, w jaki odwie­dza­ją­cy korzy­sta­ją z niego.
 2. Google gro­ma­dzi na swo­ich ser­we­rach dane pozy­ska­ne z umiesz­cza­nia na urzą­dze­niach pli­ków cookies i korzy­sta z tych infor­ma­cji w celu two­rze­nia rapor­tów i świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem i korzy­sta­niem z internetu.
 3. Google może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeże­li będzie zobo­wią­za­na to uczy­nić na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa lub w przy­pad­ku, gdy oso­by te prze­twa­rza­ją takie infor­ma­cje w imie­niu Google i Clicky.
 4. Dane te nie są nigdy łączo­ne z dany­mi poda­ny­mi, o któ­rych mowa w III czę­ści i sta­no­wią jedy­nie mate­riał do ana­li­zy sta­ty­stycz­nej i mecha­ni­zmów kory­go­wa­nia błę­dów systemowych.
 5. Jeże­li nie zga­dzasz się na umiesz­cza­nie na swo­im urzą­dze­niu pli­ków cookies możesz zablo­ko­wać ich umiesz­cze­nie odpo­wied­nio kon­fi­gu­ru­jąc swo­ja prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­dziesz w pli­kach pomo­cy swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Nie­ste­ty w przy­pad­ku zablo­ko­wa­nia pli­ków cookies Google nie może­my zagwa­ran­to­wać popraw­ne­go dzia­ła­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl
 6. Jeże­li zga­dzasz się na umiesz­cza­nie na swo­im urzą­dze­niu pli­ków cookies Google, ale po zakoń­cze­niu odwie­dzin w dekonstrukcjaprzeszlosci.pl chciał­byś je ska­so­wać, możesz to zro­bić bez ryzy­ka, a infor­ma­cję o tym jak to zro­bić znaj­dziesz w pli­kach pomo­cy swo­jej prze­glą­dar­ki internetowej.

Subskrypcja newslettera

 1. W przy­pad­ku sub­skryp­cji new­slet­te­ra oraz wyra­że­nia zgo­dy na jego otrzy­my­wa­nie w pro­ce­sie pobie­ra­nia bez­płat­nych mate­ria­łów pro­si­my jedy­nie o poda­nie imie­nia i adre­su e‑mail, na któ­ry prze­sy­ła­ne będę bez­płat­ne mate­ria­ły (np. opo­wia­da­nia, frag­men­ty ksią­żek) oraz infor­ma­cje han­dlo­we od Admi­ni­stra­to­ra, z któ­rych w każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać kli­ka­jąc link anu­lu­ją­cy sub­skryp­cję i znaj­du­ją­cy się w stop­ce każ­de­go newslettera.
 2. Dane poda­ne w trak­cie sub­skryp­cji new­slet­te­ra są prze­twa­rza­ne przez dekonstrukcjaprzeszlosci.pl i nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty:
  GetRe­spon­se Sp. z o.o., ope­ra­tor ser­wi­su getresponse.pl

Składanie zamówień na dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

Pod­czas skła­da­nie zamó­wień na dekonstrukcjaprzeszlosci.pl nie jest wyma­ga­ne doko­ny­wa­nie reje­stra­cji, a poda­wa­ne dane oso­bo­we i adre­so­we są wyko­rzy­sta­ne wyłącz­nie w celach wysył­ko­wych (tj. nada­wa­nie prze­sy­łek kurier­skich) i księ­go­wych (tj. wysta­wia­nie fak­tur oraz para­go­nów). W każ­dej chwi­li masz pra­wo do aktu­ali­za­cji lub cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych. Możesz to zro­bić korzy­sta­jąc z naszej pomo­cy, kie­ru­jąc swo­ją proś­bę na kontakt@ dekonstrukcjaprzeszlosci.pl.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

Dekonstrukcjaprzeszlosci.pl bar­dzo sta­ran­nie dobie­ra swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wych i rów­nie sta­ran­nie wery­fi­ku­je zamiesz­cza­nie w dekonstrukcjaprzeszlosci.pl lin­ki do innych stron inter­ne­to­wych. dekonstrukcjaprzeszlosci.pl nie odpo­wia­da jed­nak za stan­dard i poli­ty­kę ochro­ny pry­wat­no­ści sto­so­wa­ną przez wła­ści­cie­li, ope­ra­to­rów czy admi­ni­stra­to­rów tych stron. Dla­te­go zale­ca­my wery­fi­ka­cję każ­de­go z naszych part­ne­rów w zakre­sie wła­snym i samo­dziel­ne pod­ję­cie decy­zji, czy chcesz powie­rzyć im Two­je dane osobowe.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szcze­gól­nych sytu­acjach, w któ­rych obo­wią­zu­ją­ce pra­wo naka­zu­je admi­ni­stra­to­ro­wi udo­stęp­nie­nie zebra­nych danych orga­nom pań­stwo­wym, dekonstrukcjaprzeszlosci.pl dane takie udo­stęp­ni. Za wyjąt­kiem tych sytu­acji, Two­je dane oso­bo­we będą ujaw­nia­nie wyłącz­nie w zakre­sie, celu i pod­mio­tom wymie­nio­nym w niniej­szej poli­ty­ce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

Dekonstrukcjaprzeszlosci.pl zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści, o ile będzie wyma­gać tego obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, ule­gną zmia­nie warun­ki tech­no­lo­gicz­ne funk­cjo­no­wa­nia dekonstrukcjaprzeszlosci.pl lub zmia­na będzie wpro­wa­dzać stan­dard wyż­szy od mini­mum wyma­ga­ne­go pra­wem. Aktu­al­ny tekst poli­ty­ki pry­wat­no­ści zawsze będzie się znaj­do­wał pod adre­sem https://www.dekonstrukcjaprzeszlosci.pl/polityka-prywatnosci/.

Kontakt

dekonstrukcjaprzeszlosci.pl kon­tak­tu­je się z Tobą korzy­sta­jąc z poda­ne­go e‑maila, a tyl­ko w szcze­gól­nych sytu­acjach korzy­sta­my z poda­ne­go przez Cie­bie nume­ru telefonu.

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści co do poli­ty­ki pry­wat­no­ści i bez­pie­czeń­stwa Two­ich danych oso­bo­wych zachę­ca­my do kon­tak­tu pod naszym e‑mailem kontakt@ dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

W przy­pad­ku chę­ci aktu­ali­za­cji lub usu­nię­cia Two­ich danych oso­bo­wych, o ile nie możesz lub nie chcesz zro­bić tego samo­dziel­nie, pro­si­my o kon­takt pod naszym adre­sem e‑mail kontakt@ dekonstrukcjaprzeszlosci.pl

W powyż­szych spra­wach moż­na rów­nież kore­spon­do­wać z nami pod adresem:

Pil­crow Stu­dio Bar­tło­miej Bącz­kow­ski 
ul. Małec­kie­go 27/6
60–706 Poznań

 Prawa i obowiązki

 1. Przy­słu­gu­je Tobie pra­wo do uzy­ska­nia informacji: 
  • czy Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Two­je dane osobowe,
  • w jakim celu Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Two­je dane osobowe,
  • jaki­mi kate­go­ria­mi danych dys­po­nu­je Administrator,
  • jaki jest okres prze­cho­wy­wa­nia Two­ich danych osbowych.
 2. Masz pra­wo do aktu­ali­za­cji Two­ich danych oso­bo­wych w dowol­nym dla Cie­bie momencie.
 3. Masz pra­wo do żąda­nia usu­nię­cia Two­ich danych osobowych.
 4. Możesz w każ­dy chwi­li wyco­fać zgo­dę̨ na prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych. Wów­czas Two­je dane będą prze­twa­rza­ne tyl­ko i wyłącz­nie do cza­su wyco­fa­nia udzie­lo­nej przez Cie­bie zgody.
 5. Masz pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, czy­li do Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych lub jego następ­cy, tj. do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.